Latest Andrey Menscikov Uploads
Televizo - IPTV player 1.9.7.44-g

Version:1.9.7.44-g

Uploaded:February 16, 2024 at 10:23PM UTC

File size:19.23 MB

Downloads:279

Televizo - IPTV player (Huawei version) 1.9.7.42

Version:1.9.7.42

Uploaded:February 13, 2024 at 10:17PM UTC

File size:20.42 MB

Downloads:71

Televizo Companion 1.0.2.0
February 13, 2024

Version:1.0.2.0

Uploaded:February 13, 2024 at 12:43AM UTC

File size:6.97 MB

Downloads:19

Televizo - IPTV player (Huawei version) 1.9.7.3

Version:1.9.7.3

Uploaded:January 24, 2024 at 11:03PM UTC

File size:19.95 MB

Downloads:129

Televizo - IPTV player 1.9.7.3

Version:1.9.7.3

Uploaded:January 24, 2024 at 10:51PM UTC

File size:26.23 MB

Downloads:287

Televizo - IPTV player 1.9.6.50

Version:1.9.6.50

Uploaded:November 12, 2023 at 5:35AM UTC

File size:18.48 MB

Downloads:3,197

Televizo - IPTV player 1.9.6.41

Version:1.9.6.41

Uploaded:October 6, 2023 at 5:10AM UTC

File size:17.89 MB

Downloads:806

Televizo - IPTV player 1.9.6.40

Version:1.9.6.40

Uploaded:September 25, 2023 at 7:23AM UTC

File size:18.27 MB

Downloads:257

Televizo - IPTV player 1.9.6.37

Version:1.9.6.37

Uploaded:July 17, 2023 at 2:42PM UTC

File size:17.79 MB

Downloads:1,047

Televizo - IPTV player 1.9.6.36

Version:1.9.6.36

Uploaded:June 15, 2023 at 7:47AM UTC

File size:17.66 MB

Downloads:477

All Andrey Menscikov apps
Televizo - IPTV player 1.9.7.3
Televizo - IPTV player
January 24, 2024

Version:1.9.7.3

Uploaded:January 24, 2024 at 10:51PM UTC

File size:26.23 MB

Televizo - IPTV player 1.9.7.44-g
Televizo - IPTV player
February 16, 2024

Version:1.9.7.44-g

Uploaded:February 16, 2024 at 10:23PM UTC

File size:19.23 MB

Televizo - IPTV player (Huawei version) 1.9.7.42

Version:1.9.7.42

Uploaded:February 13, 2024 at 10:17PM UTC

File size:20.42 MB

Televizo Companion 1.0.2.0
Televizo Companion
February 13, 2024

Version:1.0.2.0

Uploaded:February 13, 2024 at 12:43AM UTC

File size:6.97 MB