All APKs for (nodpi) variant
Antutu 3DBench 7.0.7
December 21, 2018
Antutu 3DBench 7.0.6
July 16, 2018
Antutu 3DBench 7.0.4 beta
January 30, 2018
Antutu 3DBench 7.0.2 beta
December 30, 2017
Antutu 3DBench 7.0.1 beta
December 27, 2017
Antutu 3DBench 6.1.1
May 24, 2016
Antutu 3DBench 6.0.4
January 22, 2016
Antutu 3DBench 6.0.3 (x86)
January 1, 2016