Communication
(10,758 ratings)

项目地址 : github.com/2dust/v2rayNG

From version v2rayNG 1.5.14:

VLESS支持(v2ray-core v4.27.0 +)
增加Trojan 支持(v2ray-core v4.30.0+)
增加仅代理模式
支持自定义GEO资源文件
Core v4.32.1
github.com/v2fly/v2ray-core/releases/tag/v4.32.1
注意:Core4.28.0 版本及以后版本中,如果把 alterId 设置为 0 则代表为启用VMess AEAD (别忘了更新服务端);
如果您无法升级服务端,可以回滚到以下版本github.com/2dust/v2rayNG/releases/tag/1.3.3

Variant
Arch
Version
DPI
(arm-v7a)
Latest: 1.4.13 on November 23, 2020
(arm64-v8a)
Latest: 1.5.14 on February 20, 2021
(x86)
Latest: 1.4.13 on November 23, 2020
(x86_64)
Latest: 1.4.13 on November 23, 2020
All versions
February 20, 2021
November 23, 2020