What's new in FC Online M by EA SPORTS™

Cập nhật thêm cầu thủ mùa ICON TM
Cập nhật giới hạn lương lên 250
Cập nhật team color +8
Cập nhật cầu thủ mùa Hard Worker (HW)
Cập nhật cầu thủ mùa FC Online Ambassador
Cập nhật thêm cầu thủ mùa 23 VB
Sửa vài lỗi nhỏ

From version FC Online M by EA SPORTS™ 1.2309.0005:

About FC Online M by EA SPORTS™

FC Online M by EA SPORTS™ variants

Variant
Arch
Version
DPI
All versions
FC Online M by EA SPORTS™ 1.2309.0005

Version:1.2309.0005

Uploaded:September 22, 2023 at 6:01AM UTC

File size:99.52 MB

Downloads:129

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2307.0005

Version:1.2307.0005

Uploaded:August 1, 2023 at 5:33AM UTC

File size:97.26 MB

Downloads:186

Version:1.2305.0011

Uploaded:June 2, 2023 at 11:04AM UTC

File size:97.41 MB

Downloads:152

Version:1.2305.0005

Uploaded:May 31, 2023 at 5:46AM UTC

File size:97.42 MB

Downloads:24

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2303.0002

Version:1.2303.0002

Uploaded:April 5, 2023 at 5:20AM UTC

File size:96.53 MB

Downloads:147

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2302.0002

Version:1.2302.0002

Uploaded:March 2, 2023 at 5:22AM UTC

File size:95.95 MB

Downloads:164

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2301.0008

Version:1.2301.0008

Uploaded:January 18, 2023 at 6:34AM UTC

File size:96.4 MB

Downloads:258

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2212.0005

Version:1.2212.0005

Uploaded:December 9, 2022 at 5:50AM UTC

File size:95.68 MB

Downloads:316

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2210.0011

Version:1.2210.0011

Uploaded:November 18, 2022 at 3:59AM UTC

File size:95.23 MB

Downloads:126

FC Online M by EA SPORTS™ 1.2210.0005

Version:1.2210.0005

Uploaded:November 9, 2022 at 5:59AM UTC

File size:94.55 MB

Downloads:67