Bixby 识屏是一款高效处理屏幕上的文字和图片, 并基于所识别的文字关键字, 智能推荐相关便捷化服务的应用。

* 在屏幕上长按两秒启动 Bixby 识屏, 一触即达
* 支持对所按文本进行分词, 并提供复制、搜索、翻译、分享文本功能
* 提供 20 多种智能化服务, 如日程、快递、商品、优惠券等

From version Bixby Touch 3.2.00.6:

1. 新增支持 Bixby 语音命令:“拨打屏幕上的号码”,“朗读当前屏幕”
2. 修复已知的问题

All versions
Bixby Touch 3.2.00.6
March 11, 2023

Version:3.2.00.6

Uploaded:March 11, 2023 at 3:14PM UTC

File size:36.22 MB

Downloads:703

Bixby Touch 3.1.00.3
January 31, 2023

Version:3.1.00.3

Uploaded:January 31, 2023 at 5:56AM UTC

File size:31.58 MB

Downloads:510

Bixby Touch 2.3.01.0
June 16, 2022

Version:2.3.01.0

Uploaded:June 16, 2022 at 6:34PM UTC

File size:31.27 MB

Downloads:13

Bixby Touch 2.1.00.7
April 5, 2022

Version:2.1.00.7

Uploaded:April 5, 2022 at 7:51PM UTC

File size:19.03 MB

Downloads:854

Bixby Touch 2.1.01.22
June 17, 2021

Version:2.1.01.22

Uploaded:June 17, 2021 at 4:50AM UTC

File size:26.07 MB

Downloads:1,743

Bixby Touch 2.1.01.13
June 17, 2021

Version:2.1.01.13

Uploaded:June 17, 2021 at 4:46AM UTC

File size:26.03 MB

Downloads:133

Bixby Touch 2.1.01.9
February 24, 2021

Version:2.1.01.9

Uploaded:February 24, 2021 at 3:48PM UTC

File size:17.56 MB

Downloads:2,074

Bixby Touch 2.1.00.5
October 21, 2020

Version:2.1.00.5

Uploaded:October 21, 2020 at 6:47AM UTC

File size:17.2 MB

Downloads:1,443

Bixby Touch 1.0.04.2
May 18, 2020

Version:1.0.04.2

Uploaded:May 18, 2020 at 6:52AM UTC

File size:7.81 MB

Downloads:2,629

Bixby Touch 1.0.02.50
October 14, 2019

Version:1.0.02.50

Uploaded:October 14, 2019 at 8:36PM UTC

File size:8.48 MB

Downloads:2,474