What's new in QQ

From version QQ 9.0.15:

- 新增面对面加好友功能,输入相同数字即可成为Q友;
- 群公告可支持确认,重要信息及时提醒,高效通知便捷管理;
- 个人资料新增随心贴功能,贴出祝福分享快乐,拉近与好友的距离;
- 图片文字提取功能升级,精准识别翻译、快捷复制转发,简单操作更高效。

About QQ

QQ variants

Variant
Arch
Version
DPI
All versions
QQ 9.0.15
January 21, 2024

Version:9.0.15

Uploaded:January 21, 2024 at 7:50AM UTC

File size:286.21 MB

Downloads:505

QQ 9.0.8 beta
December 22, 2023

Version:9.0.8

Uploaded:December 22, 2023 at 9:07PM UTC

File size:289.83 MB

Downloads:194

QQ 9.0.0 beta
December 20, 2023

Version:9.0.0

Uploaded:December 20, 2023 at 1:28PM UTC

File size:286.37 MB

Downloads:133

QQ 8.9.96
December 2, 2023

Version:8.9.96

Uploaded:December 2, 2023 at 7:00AM UTC

File size:282.99 MB

Downloads:409

QQ 8.9.83
October 8, 2023

Version:8.9.83

Uploaded:October 8, 2023 at 2:36PM UTC

File size:311.53 MB

Downloads:678

QQ 8.9.80
September 28, 2023

Version:8.9.80

Uploaded:September 28, 2023 at 5:41AM UTC

File size:311.05 MB

Downloads:266

QQ 8.9.76
August 18, 2023

Version:8.9.76

Uploaded:August 18, 2023 at 6:05AM UTC

File size:309.94 MB

Downloads:569

QQ 8.9.73
July 28, 2023

Version:8.9.73

Uploaded:July 28, 2023 at 7:57AM UTC

File size:306.05 MB

Downloads:394

QQ 8.9.71
July 28, 2023

Version:8.9.71

Uploaded:July 28, 2023 at 7:57AM UTC

File size:299.24 MB

Downloads:107

QQ 8.9.70
July 23, 2023

Version:8.9.70

Uploaded:July 23, 2023 at 7:38PM UTC

File size:299.25 MB

Downloads:308